مرور برچسب

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی به هموطنان قیام‌کننده در شهرهای ایران

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی: فریاد شویم تا باران وگرنه مرداران! شاید گمان کنید شادی بخش ترین خبر ممکن برای یک زندانی خبر رهایی از زندان باشد. اما برای من بهترین خبر فریادهای شما بر سر ویرانگران و غارتگران بوده است. فقر؛ بیکاری و گرانی…
بیشتر بخوانید...