مرور برچسب

پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان اردبیل

قیام ایران – پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان اردبیل از قیام سراسری مردم ایران

قیام ایران - پیام حمایت زندانیان سیاسی زندان اردبیل از قیام سراسری مردم ایران مردم به جان آمده ایران سرانجام از این همه ظلم و نابرابری؛ ستم و حق کشی به تنگ آمدند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور؛ حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم؛ فریاد اعتراض…
بیشتر بخوانید...