مرور برچسب

مادر

قیام ایران – پیام مادر شهید سال ۸۸ امیر ارشد تاجمیر خطاب به جوانان تظاهرکننده

قیام ایران - پیام مادر شهید سال ۸۸، امیر ارشد تاجمیر خطاب به جوانان تظاهرکننده خانم شهین مهین فر در پیام خود نوشت، ....اینجا ایران است . شیر از بند جهالت رسته. برای پسر مبارزم . امیر ارشد تاج میر با کشتن فرزندم . مرا کشتید با…
بیشتر بخوانید...