مرور برچسب

شكنجه

آسيب پذيری رژيم در مقابل حركتهای اعتراضی رو به گسترده اقشار مختلف اجتماعی

يكي از معضلات پيش رو در نظام ولايت فقيه مانند هرنظام ديكتاتوري، اعتراضات اجتماعي است. البته هرقدر به پايان عمر حکومت ولایی نزديك ميشویم، این موضوع تبديل به پاشنه آشيلي برای رژیم ميشود كه  براي آن راه حلي هم پيدا نميكند و این آسيب پذيری رژيم…
بیشتر بخوانید...