مرور برچسب

زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند

قیام ایران – بیانیه زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

قیام ایران - بیانیه زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند در حمایت از قیام سراسری مردم ایران روحانی شیاد،‌ تحت حاکمیت خامنه ای جلاد،‌ که هر دو مزدور یادشده پرورش یافته خمینی دجال می باشند،‌ در آخرین نمونه از تجاوز به قاموس کلمات،‌ پدیده گرانی و…
بیشتر بخوانید...