مرور برچسب

رژیم خیلی ضعیف است

رژیم خیلی ضعیف است و خبرهای مجاهدین در جامعه خیلی بیشتر جاذبه دارد

یک دانشجو از تهران: تظاهرات فرانسه را تمام دوستانم دیده اند ولی فقط عکس هایش را داشتیم دنبال فیلمهایش هستم که به دوستانم نیز بدهم. مردم ایران خیلی آگاه تر نسبت قبل در رابطه با هر مساله ای هستند. جمعبندی ما این است که رژیم خیلی ضعیف تر از…
بیشتر بخوانید...