مرور برچسب

ایستادگی

ایستادگی مجاهدین بر سر اصول

ایستادگی مجاهدین بر سر اصول یک هموطن از اصفهان: این میزان ایستادگی مجاهدین بر سر اصول برایم جالب و به نوعی زیبا و غرور آفرین است. مجاهدین به خاطر اصولشان مخالف شاه هستند. در حالیکه منافع زودگذر را اگر بخواهند در نظر بگیرند اینطور ایجاب…
بیشتر بخوانید...