خروش بازنشستگان:‌ چنانچه بخواسته بازنشستگان بی توجهی کنید شمارا ازقدرت پایین میآوریم

0

خروش بازنشستگان:‌ چنانچه بخواسته بازنشستگان بی توجهی کنید شمارا ازقدرت پایین میآوریم

بازنشستگان در یک حماسه ای بی سابقه با جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر مقابل مجلس اراده استواری از خود نشان دادند  در  قسمتهایی از قطعنامه ی تجمع  19آذر1396 آمده :‌

به نام خداوند جان وخرد … کزین برتراندیشه برنگذرد

درتمام سال های پس ازانقلاب ،حقوق کارکنان کشوری ولشکری ،درسطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت ورفاه نداشته  ،  ؛وبه برکت این  تبعیض آشکار ،درجوانی ، خودوفرزندانمان را ازابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید واینک دوران کهنسالی حزین وتاسف باری برایمان رقم زده اید .                                                                                             

مابازنشستگان وپیشکسوتان  جبهه و جنگ وعرصه ی تعلیم وتربیت وسلامت وبهداشت روزهای سخت وبحرانی هستیم  .

ماهمان زنان ومردانی هستیم که کشوررا ساختیم وتحویل شما دادیم .شما درمقابل  ایثاروجانفشانی وفداکاری ما چه کرده اید؟!   درتمام این سه دهه ی اخیر باچوب مصلحت بینی برسرحقیقت زندگی بازنشستگان زده ایدوحق قانونی آنهارادرگور بازی ها ومنافع جناحی ،دفن کرده اید که جزیاس وناامیدی چیزی برای آنها باقی نمانده است.

شمادولتمردان ونمایندگان مجلس ،نباید فراموش کنیدکه به خاطر ایثاروفداکاری ما، شمابرصندلی هایی تکیه زده ایدکه برزحمات تمامی بازنشستگان کشور وخون شهدا وجانبازان استواراست .

پذیرفتنی نیست که باوجود این همه سیاست مصوب ؛تدابیر متعدد ،قوانین صریح ومکرر درمورد ضرورت همترازی دریافتی بازنشستگان باشاغلان  وازهمه مهمتر ،مشاهده ی وضعیت نابسامان آنان ،این قشربه بهانه ی سایراولویت ها؛به حاشیه رانده شوند وفرهیختگان وقهرمانان دیروز،  امروز، مغموم ودل شکسته ،برای تامین معیشت ،شرمنده ی خانواه ی خودباشند .

 امیدواریم این بارهم ،راهبردتان بازی باروح وروان مانباشد که اگرباردیگر چون گذشته عهدوقولتان برآب نوشته شده باشد،کمرهمت بسته ایم که دادخودرا بادستان اراده وقدرت اتحاد ،بستانیم .  ما بازنشستگان برای پایان دادن به رنج تبعیض وبی عدالتی نه گردن کج می کنیم ونه دربرابر کسی سرفرودمی آوریم زیرا  خواسته ی ماقانونی ست و اعتراض تارفع بی عدالتی وپایان دادن به بی توجهی وبی تفاوتی مسئولین ،ادامه خواهد داشت .

مطمئن باشید چنانچه به خواسته های قانونی ما که باخانواده یک سوم جمعیت کشوررا تشکیل می دهیم توجه نکنید ،همان گونه که بارای خودشمارابرکرسی قدرت نشاندیم ؛باهمان ابزار پایین می آوریم .

مطالبات قانونی ما که بایددراسرع وقت رسیدگی شود

 1-ماخواهان اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  سال 1386هستیم

  2–خواهان اجرای کامل همترازی دریافتی  بازنشستگان کشوری ولشکری

 باشاغلان ، براساس مدرک وسنوات خدمت وسایر امتیازات ؛درقالب بودجه ی سال 1397هستیم .

 3-بازنشستگان طبق ماده ی 85 قانون مدیریت بایدازبیمه ی تکمیلی درمان  بهره مندباشند .

  4-ماخواهان  احیای صندوق های بازنشستگی بانظارت نمایندگانی از بازنشستگان کشورهستیم  .

  5- ماخواهان  ارزشیابی وامتیازبندی کلیه ی دوره ها وبهره مندی از مزایای آن برای تمام بازنشستگان هستیم .

 

به خاطرداشته باشید که عمر کوتاه بازنشستگان کفاف  چشم اندازهای فریبای چندساله را نخواهدداد وطرح های پلکانی برای حل مشکلاتشان ،به مثابه ی فروش مرکب چوبینی به آنهاست که به تاخت ، آنهارا تا تاریکی گور،سواری می دهد .

 

 اراده ای استواروهمتی پایدار می خواهد که پرده از چشمان حقیقت بردارید تا ببینید آنچه را که نخواسته اید ،ببینید . وبه وظیفه ی قانونی ووجدانی خود عمل کنید  قبل از آن که خیلی دیر شود .

پیشکسوتان وبازنشستگان کشوری ولشکری

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود