چهارمین روز اعتصاب رانندگان وانت و کامیونداران

0

ادامه اعتصاب و تجمع کامیونداران و رانندگان وانت در ساوه
روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۹۷، کامیونداران اعتصابی و رانندگان اعتصاب کننده وانت های حمل بار در ساوه همچنان به اعتصاب خودشان برای چهارمین روز متوالی ادامه دادند.
آنها که کامیون ها و وانت های خودشان را در پارکینگ متوقف کرده بودند ،گفتند که حرکت نمی کنند تا تکلیف شان مشخص بشود.

روز گذشته نیز، کامیونداران شهر ساوه در اعتراض به پایین بودن کرایه ها و گرانی قطعات یدکی اعتصاب کرده و کامیون های خودشان را در مقابل کارخانه گچ ساوه و مسیر منتهی به این کارخانه پارک کردند.

اعتصاب کامیونداران در سرخس
کامیونداران در گمرک سرخس نیز در اعتراض به پایین بودن کرایه ها و گرانی قطعات یدکی، دست از کار کشیده و کامیون هایشان را در نزدیکی گمرک سرخس پارک کردند.

اعتصاب و تجمع کامیونداران در پایانه مهدیشهر
روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۹۷، کامیونداران اعتصابی مهدیشهر واقع در استان سمنان در اعتراض به پایین بودن کرایه ها و گرانی قطعات یدکی در پایانه این شهر تجمع کرده و کامیون های خودشان در متوقف کردند.

اعتصاب و تجمع کامیونداران در پایانه مهدیشهرادامه اعتصاب و تجمع کامیونداران و رانندگان وانت در دامغان
روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۹۷، کامیونداران اعتصابی و رانندگان اعتصاب کننده وانت های حمل بار در دامغان همچنان به اعتصاب خودشان ادامه دادند. آنها که کامیون ها و وانت های خودشان را در پارکینگ متوقف کرده بودند ،گفتند که حرکت نمی کنند تا تکلیف شان مشخص بشود.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود