پیام زندانی سیاسی سهیل عربی به هموطنان قیام‌کننده در شهرهای ایران

0

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی:
فریاد شویم تا باران وگرنه مرداران!
شاید گمان کنید شادی بخش ترین خبر ممکن برای یک زندانی خبر رهایی از زندان باشد. اما برای من بهترین خبر فریادهای شما بر سر ویرانگران و غارتگران بوده است.

فقر؛ بیکاری و گرانی درد مشترک اکثر مردم ایران زمین است و به راستی که مطالبات امروز مردم کاملا برحق است و راهی برایمان باقی نمانده است مگر براندازی سیستمی که اصلاح ناپذیر است. باید این جنبش را تبدیل به یک انقلاب کنیم.

آری رفقا براستی که برای انقلاب همین امروز هم دیر است. جنبش ۹۶ برخلاف جنبش ۸۸ که جنبشی بورژوایی بود و به همین دلیل شکست خورد؛ مستعد تبدیل شدن به یک انقلاب پرولتاریایی است. به شرط آنکه از شکستهای پیشین عبرت بگیریم و یادآریم هرجا که شکست خوردیم به این دلیل بود که به اندازه کافی رادیکال نبودیم. که اگر بودیم به خط امامیهایی که ماسک رفرم بر صورت دارند اعتماد نمی کردیم.

نگذاریم خرده بورژواها؛ … شبه اپوزیسیون و ماله کشان با شعارهایشان فریبمان دهند. حالا وقت سگ کشی است و فراموش نکنیم

مبارزه زیر لحاف اگر ثمری داشت امروز وضعمان چنین نبود. پس یک بار برای همیشه در عوض انتظار برای فرا رسیدن انتخاباتی نمایشی و دور باطل بد و بدتر همین امروز بهترین را که همانا مبارزه تا پیروزی است را برگزینیم تا زمانی که سرنگونی شان را جشن نگرفتیم بایستیم و حقمان را بگیریم.

زمین را باران برکت‌ شدن مرگ فواره از این‌دست است. ورنه خاک از تو باتلاقی خواهد شد چون به گونه‌ی جوباران حقیر و مرده باشی. فریاد شویم تا باران وگرنه مرداران

شعر از احمد شاملو

به امید رهایی

سهیل عربی

زندان اوین – ۱۰ دی ۹۶

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود