نارضایتی کارگران امور شهری و فضای سبز و عمران و اجرائیات شهرداری سنندج

0

کارگران امور شهری و فضای سبز و عمران و اجرائیات شهرداری سنندج، سه ماه حقوق دریافت نکرده اند و عیدی و مانده مرخصی سال ٩٦ را هم طلبکار هستند.

با تشدید نارضایتی در میان کارگران و زمزمه اعتصاب در طول هفته، از هفته قبل با کارگران شهرداری بطرق مختلف تماس گرفته شده و کارگران را با تهدید از اجتماع برحذر داشتند.

کارگران اعلام کرده بودند که در روز دوشنبه ١٢ آذر در اعتراض به این وضعیت در مقابل شهرداری دست به تجمع خواهند زد. اما اول صبح دوشنبه یکماه حقوق کارگران امور شهری را به حسابشان واریز کردند، که اینهم بخاطر جمع آوری آشغالها بود، درصورتی که همین کارگران امور شهری چند ماه حقوق معوقه دارند. همینطور کارگران فضای سبز کماکان هیچ حقوقی نگرفته اند.

در پی این اقدام شهرداری، کارگران اعلام کردند که تمام حقوقشان را می‌خواهند.
کارگران همچنین گفتند: ما کارگران شهرداری سنندج چندین ماه است که حقوق نگرفته ایم. صبح تا شب کار میکنیم و گرسنه به خانه برمیگردیم. خانواده های ما گرسنه‌اند و فرزندان بیمارمان را نمی توانیم به دکتر ببریم. ما خواستار پرداخت یکجای حقوق‌های معوقه هستیم. در صورت نپرداختن حقوق‌هایمان راهی جز اعتراض و اعتصاب نداریم. ما از کارگران و مردم آزادیخواه سنندج دعوت می کنیم از خواستهای برحق ما دفاع کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود