ما هستیم که شعارها را بین مردم می‌بریم

0 195

ما هستیم که شعارها را بین مردم می‌بریم
هموطنی از کرج:
با دوستانم به سه راه گوهردشت رفتیم. جمعیت زیادی بود. می‌خواستم هر طور شده شب شعار درود بر ارتش آزادی را بدهم ولی از همراهانم کسی نمی‌دانست من هوادار سازمان مجاهدینم.
یکسال بود با این دوستانم کار می‌کردم و تقریبا در فضای مجازی فعال بودیم. هم نمی خواستم بفهمند که ارتباطم مشخص بشود و هم می‌خواستم شعار بدهم. کمی که به جمعیت رسیدیم و شلوغ شد گفتم شعار بدهیم.
اول همه گفتیم نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. بعد چند نفر شروع کردن به گفتن بیشرف بیشرف چون بسیجی ها ایستاده بودند و یک دفعه یکی از بچه ها به من گفت تو شروع کن و شعار واقعی رو بگو.
هول شده بود. از هولم بلند گفتم حکومت آخوندی سرنگون سرنگون. دیدم یک عده پشت سرم تکرار کردند. همه منتظر شعارهای ما بودند. تازه آنجا فهمیدم که همه منتظر شعارهای اصلی هستند.
شبهای بعد که می رفتیم همه به دهان من نگاه می‌کردند. من هم نوک قله بودم که بله ما شعار می‌دهیم نه شما! قیام ادامه دارد و ما جبران خواهیم کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود