ما تا آخرش ایستاده ایم

0 146

ما تا آخرش ایستاده ایم
دوستی از ایران:
نمیگذاریم شرایط بر ما حکم کند. دخلشان را در می‌آوریم. با جان سختی با خامنه ای مقابله می‌کنیم تا گواه زنده و روشنی برای فرزندانمان باشد که در فرداها سر قبرهایمان نیایند و لگدمان بزنند که کاری نکردیم و با خشم بگویند بی غیرت! درست نمی‌دانم ما به چه کسانی قرار است جوابگو باشیم.
به نسل خودمان، به فرداها، به فرزندان دشمنانمان، به پرنده ها و سنگها و چشمه سارها، به دیراچه ارومیه، به مادران شهیدان و به خشم و بغض های فروخورده،‌به دلهای شکسته، راستی به کجا باید پاسخگو بود؟
ای بر پدر دیکتاتوری و آخوندهای خائن به مملکت. حیوانات هم حتی از استبداد آخوندها امنیت نداشتند و مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند.

علی از اراک:
مردم خیلی بهم ریخته هستند. بخاطر ها فضای رعب و وحشت در شهر ایجاد شده. ولی این مردمی که من می‌بینم سکوت نخواهند کرد. باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم. هرکاری از دستمان برمی‌آید را باید بکنیم.
تمام درها و دیوارها را باید شعارنویسی کنیم. یکی از دوستانم بهم گفت من یک ماژیک در جیبم دارم و هرجا می‌روم مرگ بر خامنه ای می‌نویسم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود