قیام تهران – به رغم گسیل گله‌های پاسدار و ماموران انتظامی در سومین روز قیام نه به گرانی

0

قیام تهران – به رغم گسیل گله‌های پاسدار و ماموران انتظامی در سومین روز قیام نه به گرانی
شنبه ۹ دی‌ ماه ۹۶، به رغم اینکه رژیم آخوندی هزاران پاسدار و مامور جنایتکار را در و ضد شورش را برای جلوگیری از قیام مردم تهران به  میدان انقلاب که یکی از میدان‌های اعلام شده در فراخوان‌ها برای تجمع و تظاهرات است گسیل کرده است؛ مردم تهران قیام و تظاهرات خود را در «نه به گرانی» و در همبستگی با دیگر استان‌ها و شهرها با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت آغاز کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود