قیام ایران – قیام دزفول نیز در ادامه قیامهای سراسری مردم ایران

0

قیام ایران – قیام دزفول نیز در ادامه قیامهای سراسری مردم ایران
روز یکشنبه ۱۰ دی ما ه ۹۶، قیام قوم بختیاری دزفول علیه ظلم و ستم جبار زمان با شعار مرگ بر دیکتاتور و میمیریم میمیریم ایران و پس می گیریم
مردم قهرمان ایران عزم خود را جزم کرده اند که بساط ظلم و ستم را ازاین سرزمین پاک کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود