قیام اصفهان – تظاهرات نه به گرانی در اصفهان در ادامه تظاهرات بزرگ مشهد

0

قیام اصفهان – تظاهرات نه به گرانی در اصفهان در ادامه تظاهرات بزرگ مشهد
روز جمعه ۸ دی‌ ماه ۹۶، چند هزار نفر از مردم اصفهان در پاسخ به فراخون قبلی در همبستگی با مردم مشهد و دیگر شهرهای به پا خاسته تظاهرات «نه به گرانی» خود را از سی و سه پل آغاز کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود