فریاد اعتراض یک کشاورز سیلزده خوزستانی رو در روی پاسدار قاسم سلیمانی

فیلم

0

فریاد اعتراض یک کشاورز سیلزده خوزستانی رو در روی پاسدار قاسم سلیمانی

چهارشنبه  ۴ اردیبهشت ۹۸ –  پاسدار جنایت پیشه قاسم سلیمانی در روستای سد شاوور در مسير اهواز -شوش توسط یک کشاورز سیل زده مورد بازخواست قرار گرفت. این کشاورز محروم خطاب به پاسدار قاسم سلیمانی که در یک بلندی ایستاده بود، گفت:

« چهل سال خسته شديم، جاده درست نداريم، مدرسه خوب نداريم، همه مسؤلین از فرماندار و بخشدار و سردار گرفته تا استاندار همگی دزدند. نه آب داریم نه برق نه گاز جوانان ما بیکارند. ترس و ابایی ندارم حتی اگر از من عکس و فیلم بگیرن ….».

خاطرنشان میشود که کلیه پاسدارانی که از مناطق سیلزده بازدید کردند، مورد خشم و انزجار و اعتراض مردم محروم سیل زده قرار گرفتند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود