فاجعه سیل را به ایرانی سراسر اعتراض تبدیل کنیم

0

فاجعه سیل را به ایرانی سراسر اعتراض تبدیل کنیم

سیل همه ایران را فرا گرفت

  • در بهار امسال فاجعه سیل فاجعه سیل سرتاسر وطن را غرق در ماتم و اندوه کرد.
  • کیست که صحنه های فرو ریختن خانه و کاشانه مردم را ببیند و قلبش از جا کنده نشود؟
  • آیا چنین ابعادی از ویرانی و خسارت قابل پیشگیری و اجتناب بود؟
  • آیا پس از وقوع فاجعه، میشد کاری کرد یا نمیشد؟ بله اگر امکانات سپاه و ارتش و دولت در اختیار ملت قرار می گرفت همه چیز فرق می کرد.
  • پس از وقوع فاجعه میشد کارهای زیادی انجام داد. میشد زندگی و جانهای بسیاری را نجات داد.

ولی واقعیت چیز دیگریست…..

باید شورش و اعتراض کرد

جریان سیل دعاولی پوشالی رژیم را کنار زد و نشان داد که در حکومت آخوندی خانه سازی و شهرسازی و اداره جنگلها و مراتع و محیط زیست و نحوه مقابل با حوادث طبیعی از کمترین فناوری و آمادگی و پایه و مایه علمی برخوردار نیست و غرق در جهل و غارت است.

 

پس امسال باید صدای اعتراض را بلند کرد. بگذاریم سیل خروشانی از ایرانیان در سراسر ایران بلند شود.

 

ایران را پس می گیریم

زیباترین وطن را دوباره می سازیم.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود