شهید قیام کازرون – مهدی (هادی) جهانتاب – کازرون

0

شهید قیام کازرون – مهدی (هادی) جهانتاب – کازرون
مهدی (هادی) جهانتاب، از جوانان کازرونی بود که با شلیک گلوله جنگی ماموران ضدشورش طی روزهای اردیبهشت ۹۷، دراعتراض به تجزیه کازرون بشدت مجروح شد و به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود