شهید قیام کازرون – علی محمدیان – کازرون

0

شهید قیام کازرون – علی محمدیان – کازرون
علی محمدیان، از جوانان کازرونی بود که با شلیک گلوله جنگی ماموران ضدشورش طی روزهای اردیبهشت ۹۷، دراعتراض به تجزیه کازرون بشدت مجروح شد و به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود