شهید قیام کازرون – رضا (بهنام) اژدری – کازرون

0

شهید قیام کازرون – رضا (بهنام) اژدری – کازرون
رضا (بهنام) اژدری، از جوانان کازرونی بود که با شلیک گلوله جنگی ماموران ضدشورش طی روزهای اردیبهشت ۹۷، دراعتراض به تجزیه کازرون بشدت مجروح شد و به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود