شهید قیام – رضا قلخانباز نانکلی – تویسرکان

0

شهید قیام رضا قلخانباز نانکلی از شهدای اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران از تویسرکان که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران به شهادت رسید.

مجلس ختم این شهید روز ۱۴ دی ۹۶ برگزار شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود