شهید قیام – اصغر هارون رشیدی – اصفهان

0

شهید قیام اصغر هارون رشیدی در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در تاریخ ۱۱ دی ۹۶ به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود