اعتراض رانندگان بازنشسته شرکت واحد تهران

0

اعتراض رانندگان بازنشسته شرکت واحد تهران
روز چهار شنبه ۲۷ تیر ۹۷، رانندگان بازنشسته شرکت واحد نسبت به عدم پرداخت ۳% پس انداز حقوقشان در صندوق ذخیره شهرداری دست به اعتراض زندند.
این رانندگان چهار ماه است که بازنشسته شده اند اما تاکنون مطالباتشان پرداخت نشده است. دراین تجمع اعتراض کنندگان پلاکاردی دال بر همین موضوع در دست داشتند.
مطابق پیشنهاد شهرداری تهران، کارگران شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری در صورت موافقت شخصی ۳ درصد از حقوق شان در مدت زمان اشتغال کسر و در نزد شهرداری باقی می ماند و در زمان قطع خدمت به هر دلیلی، شهرداری می بایست دو برابر مبلغ کسر شده از حقوق کارگر را به وی پرداخت کند.
در حال حاضر کارگرانی که ماه هاست در شرکت واحد بازنشسته شده اند هنوز نتوانسته اند طلب خود از کارفرما بابت ذخیره ۳ درصد از حقوق شان را دریافت کنند و طبق گفته مدیریت ممکن است پرداخت طلب کارگران تا یکسال زمان ببرد.
کارگران به امید اینکه بعد از بازنشستگی مبلغ قابل توجهی برای اداره زندگی شان به دست بیاورند با ذخیره حقوق شان موافقت کرده اند. اما حالا برای دریافت اصل پول خود و مبلغی که مدیریت تعهد کرده بپردازد؛ باید حتی یکسال منتظر باشند! و فریاد رسی نیست!!!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود