حمایتهای گسترده از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

0

کارگران گروه نفتگران متحد خوزستان حمایت خود را از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام میکند و هرگونه اعمال فشار و دستگیری را از طرف نیروهای انتظامی و دولتی نسبت به کارگران محرومی که تنها به دنبال خواسته های به حق خود میباشند را محکوم میکنیم. گروه نفتگران متحد خوزستان

گروه نفتگران متحد خوزستان

حمایت گروه دانشجویان خوزستان از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

گروه دانشجویان خوزستان

حمایت کامیونداران و رانندگان خوزستان از کارگران گروه فولاد اهواز و ضرورت فوری آزادی دستگیر شدگان
کامیونداران و رانندگان خوزستان حمایت خود را از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کردند.
آنها همچنین هرگونه اعمال فشار و دستگیری را از طرف نیروهای انتظامی و دولتی نسبت به کارگران محرومی که تنها به دنبال خواسته های به حق خود میباشند را محکوم کردند. آنها همچنین خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند.
کامیونداران و رانندگان خوزستان

 اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران

گروه «حمایت از معلمین دربند» متشکل از فرهنگیان کشور و جمعی از ایرانیان آزاده یورش گسترده ماموران سرکوبگر به منازل کارگران فولاد اهواز و دستگیری کارگران را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری همه آن عزیزان است.
کارگران فولاد بعد از ۳۸ روز اعتصاب و ۲۴ روز تجمع مستمر در خیابانهای اهواز برای رسیدگی به مطالبات بر حق خود ، با سرکوب و دستگیری پاسخ خود را دریافت میکنند.
حکام کشور، جهت مقابله با اعتراضات برحق و روز افزون مردم راهی جز سرکوب و دستگیری نمی بیند ولی بایستی بدانند که این اقدامات مذبوحانه فقط خشم و اعتراض کارگران و سایر اقشار را شعله‌ورتر میکند.

گروه «حمایت از معلمین دربند» متشکل از فرهنگیان

گروه «حمایت از معلمین دربند» متشکل از فرهنگیان آگاه و متعهد ایران دستگیریهای ظالمانه را محکوم و همه اقشار مردم ایران را فرا میخواند تا از کارگران شجاع فولاد اهواز حمایت همه جانبه کنند.
ندای آزادیخواهی کارگران اهواز در تظاهراتهای روزانه‌شان ، صدای تمام مردم ایران است لذا در مقابل یورشهای هراسان ماموران سرکوبگر، اهواز را تنها نمی گذاریم.
گروه حمایت از معلمین دربند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود