حمایتهای گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

0

پیام حمایت نیروهای پیمانکاری وزارت نفت از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

مانیروهای پیمانکاری وزارت نفت با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجمعات مسالمت آمیز به جهت مطالبه حقوق صنفی را امری قانونی دانسته و ضمن حمایت از مطالبه مسالمت آمیز حقوق قانونی کارگران، از مسئولین نیز خواهان توجه و رفع مشکل این طبقه شریف از کارگران کشور هستیم.

نیروهای پیمانکاری وزارت نفت
دماوند – اعلام همبستگی جمعی از مردم و کارگران با کارگران هفت تپه

اعلام همبستگی جمعی از مردم و کارگران از شهرستان دماوند با کارگران هفت تپه
حمايت يك كاميوندار شریف از اعتراضات بحق کارگران نیشکر هفت تپه

تهران – اعلام حمایت تعدادی از مردم در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه

سیرجان – حمايت يك كاميوندار از کارگران نیشکر هفت تپه

سیرجان - حمايت يك كاميون دار از کارگران نیشکر هفت تپه.
سنندج – حمایت کارگران و خانواده های کارگری از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز

سنندج.حمایت کارگران و خانواده های کارگری از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز
اصفهان – معدن تراورتن عباس آباد محلات، حمایت از کارگران هفت تپه

اصفهان.معدن تراورتن عباس آباد محلات.حمایت از کارگران هفت تپه (1)

 

اصفهان.معدن تراورتن عباس آباد محلات.حمایت از کارگران هفت تپه (2)

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود