جمع کردن گوشی های تلفن همراه در بازار و خیابانها توسط نیروی انتظامی

0 249

جمع کردن گوشی های تلفن همراه در بازار و خیابانها توسط نیروی انتظامی
در بازار و خیابانهای شهر زاهدان نیروی انتظامی گوشی های موبایل را میگرفتند و بازرسی میکردند. گوشی که تلگرام و کانالهای مخالف نظام را داشت جمع کرده و میبردند.

بنا بر گزارشهای رسیده از یک هموطن در یک سبزی فروشی در اول خیابان مدنی نیز از صبح آمدند و گوشی ها را میگشتند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود