تحقیر دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد به مناسبت جشن ۱۶ آذر

0

دانشجو دانشگاه آزاد نجف آباد: سال‌های پیش در دانشگاه ما هیچ جشنی به مناسبت ۱۶ آذر برگزار نمی‌شد و تنها به چند سخنرانی اکتفا می‌کردند. امسال ولی از خود دانشجوها حتی اركستر هم آورده بودند و آن وسط هم چند دانشجو کمی رقصیدند و حتی ریاست دانشگاه هم که حضور داشت چیزی نگفت.

ولی دو روز بعد اطلاعیه و نامه بازخواست برای رئیس دانشگاه آمد و به تهران احضار شد. بعد هم احضاریه‌ای برای دانشجویانی که در مراسم شرکت کرده بودند آمد و نهایتا تمام دانشجویان را یک ترم مشروط کردند و اعتراضات هم به جایی نرسید. دانشگاهی که بیشتر از نصف دانشجوهایش مخترع هستند و تابحال هیچ کسی از آنها تقدیر نکرده، باید بخاطر یکم شادی به این شکل تحقیر شوند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود