تحصن خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان

0

تحصن خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان
از روز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹۶، تاکنون عده زیادی از خانواده های دستگیرشدگان قیام در مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع و تحصن کرده و خواستار آزادی فرزندانشان که بیگناه دستگیر شده اند؛ هستند.

مأموران رژیم برخوردهای بسیار توهین آمیزی با این خانواده ها کرده و پاسخ درستی هم به آنها نمی دهند. خانواده ها نگران وضعیت فرزندان خود هستند.

این در حالی است که در تهران نیز از روز ۱۴ دی ماه ۹۶، تحصن و اعتراض خانواده های دستگیر شدگان در اعتراض به بازداشت جوانان شرکت کننده در تظاهرات سراسری شروع شده است و هر روز نفرات زیادی را به خود جذب می‌کند. روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۹۶، ایستادگی و مقاومت خانواده ها باعث آزادی ۸ تن از دستگیر شدگان شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود