تجمع کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد مقابل استانداری لرستان

0

تجمع کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد مقابل استانداری لرستان
جمعی از کارگران صدر فولاد خرم آباد روز شنبه دوازدهم اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به حقوق معوقه پرداخت نشده خود، مقابل استانداری لرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض شرکت صدر فولاد خرم آباد پیش از این روزهای پنجم، ششم و هفتم اسفند ماه ۹۶ نیز برای سه روز متوالی، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل استانداری لرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شرکت صدر فولاد خرم آباد ۱۰ ماه است که حقوق و دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

کارخانه صدر فولاد خرم آباد از واحد‌های تولید نورد در لرستان است که حدود ۵ ما پیش به علت مشکلات مالی تعطیل و ۱۸۴ کارگر آن بیکار شدند. پرداخت حقوق، سنوات و بازگشایی مجدد کارخانه خواسته اصلی کارگران معترض مقابل استانداری لرستان است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود