تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در بابل

0

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در بابل
یکشنبه ۸ بهمن ماه، غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در اعتراض به غارت اموالشان دست به اعتراض زدند. غارت شدگان بدلیل برودت هوا و سرمای زیاد، داخل موسسه رفته و در آنجا اعتراض خود را اعلام کردند.
یکی از غارت شدگان با رئیس قبلی موسسه مالی کاسپین که به این موسسه آمده بود درگیر شد.
پلیس حاضر در محل از گرفتن فیلم ممانعت بعمل آورد و همین موضوع باعث ایجاد درگیری هایی بین غارت شدگان و نیروی انتظامی حاضر در محل شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود