تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین (الزهرا مشهد) وابسته به سپاه پاسداران

0

تجمع غارت شدگان موسسه مالی کاسپین (الزهرا مشهد) وابسته به سپاه پاسداران
صبح امروز یکشنبه۱۰دی۹۶ غارت شدگان موسسه کاسپین (الزهرا مشهد) دراعتراض به غارت پولهایشان مقابل  بانک مرکزی این شهر تجمع  اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود