تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه

0

صبح روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۷، کارگران شهرداری کرمانشاه ، در اعتراض به دریافت نکردن ۸ ماه اضافه کاری و ۴ ماه حقوق کامل در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شهرداری کرمانشاه مانند بسیاری دیگر از کارگران شهرداری‌ها با قرارداد موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی اشتغال دارند.
کارگران شهرداری‌ها در نقاط مختلف ایران از آغاز سال‌جاری بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها اعتصاب و تجمع کردند.

بیشتر بدانیم:
در حاکمیت آخوندها، شهرداریها از یک ارگان خدماتی تبدیل به یک محلی برای چپاول شده است. به عنوان مثال دزدیهای نجومی سران رژیم از شهرداری تهران سالهاست که برای مردم ایران افشا شده و جناح‌های رژیم برای به دست گرفتن سلطه در آن شهرداری یک جنگ بسیار کثیف با هم داشته و دارند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود