تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن تبریز

0

تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن تبریز
جمعی از کارگران شرکت «گسترش آهن راه» صبح روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷، در اعتراض به دو ماه حقوق پرداخت نشده (اردیبهشت و خرداد) و کاهش ضریب سختی از ۱۰ به ۷ در راه‌آهن تبریز تجمع کردند.
این در حالیست که کارگران راه‌آهن تبریز ماهها است دستمزدی دریافت نکرده اند و خواستار پرداخت فوری مطالباتشان شدند.

در همین راستا یکی از اعضای “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن “گفته است که پرداخت دستمزد هزاران تن از کارکنان راه‌آهن، دو ماه یا بیشتر، به تعویق افتاده است. مشکلات بیمه و تعویق سنوات نیز به اعتراضات کارگران افزوده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود