تجمع اعتراضی نی برهای نیشکر هفت تپه

0 182

تجمع اعتراضی نی برهای نیشکر هفت تپه

صبح روز یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷، نی‌برهای رسمی شرکت نیشکر هفت تپه با تجمع اعتراضی خود درب اصلی شرکت را بستند. این حرکت اعتراضی در مقابل به عدم پرداخت ماهها حقوق عقب افتاده آنها می‌باشد.

بدلیل بسته بودن درب اصلی شرکت مدیران و مسئولان قسمت های شرکت نیشکر هفت تپه از درب قسمت خوراک دام وارد کارخانه میشدند.
گفته می‌شود که این کارگران رسمی هستند و مدیریت شرکت از سال گذشته آنان را با وعده پرداخت حقوق و واریز بیمه هایشان به خانه فرستاده است.

این کارگران در مواقعی که در محیط کار حضور داشتند یکی از متحد ترین کارگران بخشهای نیشکر هفت تپه به شمار میامدند و همیشه در صفوف اولیه شکلگیری اعتراضات این شرکت محسوب میشدند.
مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه با این شگرد و دور کردن آنان از محیط کار ، به خیال خود میخواسته مانع بروز اعتصابات در شرکت نیشکر هفت تپه شود.
در این مدتی که این کارگران در محیط کار حضور نداشتند از نیروهای پیمانکار اقبالی جهت انجام امور مربوطه استفاده شده است

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود