تجمع اعتراضی مرغداران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی

0

تجمع اعتراضی مرغداران در مقابل وزارت
شماری از مرغداران کشور در اعتراض به ورشکستگی مرغداری‌ها به سمت وزارت جهاد کشاورزی حرکت کردند.

خاطرنشان می شود روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ مرغداران معترض در اعتراض به وضعیت و ورشکستگی مرغداری ها در برابر وزرات صنعت،معدن و تجارت تجمع کرده و سپس به سمت وزارت جهاد کشاورزی حرکت کردند.
یکی از معترضین بنر زیر را در دست گرفته بود: «ناصری، حجتی حیا کنید وزارت رو رها کنید».
خاطرنشان می شود که روز یکشنبه ۸ اردیبشهت مرغداران گوشتی روبروی ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران با شعار: مرغدار ورشکسته، وزیر کجا نشسته وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا دست به تجمع و اعتراض زدند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود