تجمع اعتراضی صدها تن از مردم اصفهان در کنار زاینده رود

0

بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۸بهمن ماه ۹۷، صدها تن از مردم اصفهان در اعتراض به سیاست های ضد مردمی کارگزاران حکومتی در کنار زاینده رود تجمع اعتراضی برپا کردند.

در این تجمع اقشار مختلف مردم از جمله معلمین نیز حضور دارند.
تجمع کنندگان که اکثر آنها را زنان تشکیل می‌دهند در تجمع خود شعار می‌دهند:
این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی
معلم می میرد ذلت نمی پذیرد
دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکا
در بهار آزادی سفره ها همه خالی
فریادفریاد از این همه بیداد
شکنجه مستند دیگر اثر ندارد
معلم زندانی آزاد باید گردد
همشهری به هوش باش معلمیم نه اوباش
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

بدنبال تجمع اقشار مختلف مردم اصفهان (بویژه معلمین) در کنار زاینده رود ماموران انتظامی به منظور متفرق کردن تجمع کنندگان با گاز اشک آور و همچنین اسپری فلفل  به تجمع کنندگان حمله کردند. در مقابل مردم با شعارهای «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «همشهری به هوش باش معلمیم نه اوباش» مقاومت کردند.

 

آمدن ماموران برای سرکوب تجمع اعتراضی مردم اصفهان در کنار زاینده_رود
مردم نیروها را هووو می کنند!!

 

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود