تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلدختر نسبت به عدم تشکیل کلاسها

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلدختر نسبت به عدم تشکیل کلاسهاروز دوشنبه ۲۶ فروردین

تعدادی از دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه پلدختر مقابل دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این دانشجویان به تشکیل کلاسها؛‌ اعتراض دارند.
باشروع سیل ویرانگر در استان لرستان و خسارات جانی و مالی که به مردم محروم این منطقه وارد شد دانشگاه پرستاری پلدختر نیز مشمول این ویرانگری بود و بخش اعظمی از دانشگاه ویران شده است ؛‌دانشجویان این دانشگاه خواستار انتقالشان به مناطق ودانشگاههایی بودند که بتوانند به درسشان ادامه دهند دراین زمینه کارگزاران این دانشگاه هیچ پاسخ مناسبی به دانشجویان ندادند و کماکان آنها را دربلاتکلیفی نگه داشته اند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود