تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
روز  شنبه ۲ تیر ۹۷، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین قضایی صادر شده برای دانشجویان و امضای طومار در اعلام هبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی بازداشت شده تجمع اعتراضی برپا کردند.

دانشجویان با خود دست نوشته هایی حمل میکردند که بر روی آنها نوشته شده بود:
ما بی شماریم آقای قاضی
آب مفت برق مفت زندان مفت
دانشگاه خصوصی شده
زندان عمومی شده

دانشجویان طی این حرکت اعتراضی خود، با نشان دادن دانشگاه به صورت جسد کفن پوش قصد داشتند این پیام را برسانند که دانشگاه دیگر زنده نیست.
درهمین هنگام یکی از دانشجویان با دکلمه ای بر این دیدگاه که دانشگاه مرده است شورید و اینچنین گفت :

نه دانشگاه نمرده است ما بیشماریم از تهران تا سیستان
رفقا من هنوز زنده ام نمرده ام
رفقا دست نگه دارید من هنوز زنده ام نفس میکشم
چه چیزی را دفن می کنید
مرا، دانشجورا، فرزند این مردم را،
همان که ازدل همین مردم برای آنها فریاد می زند

نفس می کشم
چه گفته ایم ؟
که تحصیل را برای همگان خواسته ایم
از رفاقت گفته ایم
تاریخ را فرا بخوانید
با من بگویید رفقا که کدام یک از شما زخمی برتن ندارد
شما فرزندان این مردم
حق کدامتان لگد مال نشده است !
شما فرزندان کارگران، کشاورزان، معلمان، کارمندان

نه ما بیشماریم
فریاد بزنید فریاد بزنید
چیزی برای ازدست دادن نمانده است
ترسی نداریم
ما زنده ایم
ما مصم هستیم که بندگی نکنیم پس آزادیم

شعار دانشجویان :
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

چو مشعلی روشنی درسنگر رفیقان
رفقیان روز هم کنارند
برپیکر چند شقایق وحشی دیگر زخم خواهند زد؟
یک نفر ده نفر ۵۰نفر ۱۰۰نفر
نه، نه رفقا، ما بیشماریم
آری تمام سنگر ها را ازما گرفته اند
چه می خواهند بکنند بازداشت مان کنند
که ازحق خویش دفاع کرده ایم
که تحصیل را برای همگان خواسته ایم
که ازبرابری آزادی گفتیم
تاریخ را فرابخوانید
بامن بگویید رفقا
حق کدامتان لگد مال نشده اند
همینکه مصم ایم هستیم که دیگر بندگی نکنیم یعنی آزادیم
آنچنان که رفقایمان را به دیوارهای سنگین زندانها محبوس کرده اند
فریاد بزنید فریاد بزنید
ترسی نیست
آری ما بیشماریم
ما زنده ایم
درسینه های مردم دانا مزارماست
درپایان دانشجویان همصدا شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد سر دادند

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود