تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس در بوشهر در اعتراض به طرح سرکوبگرانه «حجاب و عفاف»

گزارش تصویری

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس در بوشهر در اعتراض به طرح سرکوبگرانه «حجاب و عفاف»

روز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس در بوشهر در اعتراض به طرح های سرکوبگرانه تحت عنوان حجاب  وعفاف و قوانین کمیته انضباطی و گشت ارشاد تجمع اعتراضی برگزار کردند ،دانشجویان تراکت هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

دخالت در زندگی شخصی دانشجویان

موج جدید بازداشت دانشجویان وکارگران

این در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران است.

درپی گماردن ماموران زن برای فشار بر روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران در زمینه حجاب دانشجویان دانشگاه تهران با دادن فراخوانی امروز ۲۳ اردیبهشت۹۸ برای اعتراض به طرح های آخوند ساخته حجاب و عفاف برگزیدند .

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود