تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

0 98

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به فساد اداری
روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به فساد اداری حاکم بر دانشگاه و دیگر مشکلات صنفی و ادامه دار شدن این مشکلات، در محل دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند.
دانشجویان دانشگاه تهران در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:
حقوق یک دانشجو امکانات کافی کو ؟
اعتراضات صنفی
شورای صنفی نداریم
تدبیر این ریاست علم است یا تجارت؟
اساتید تحمیلی نمی خواهیم
تجهیزات کارگاهی نداریم
دانشگاه فروشی تا به کی
پارکینگ نداریم
آموزش با کیفیت نداریم

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود