تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به لغو اسکان غیرقانونی یک دانشجو

0
شنبه شب ۲۸ اردیبهشت ۹۸، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل خوابگاه فاطمیه این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی شبانه زدند.
این اعتراض نسبت به لغو اسکان بی‌توضیح و غیر قانونی یکی از فعالین صنفی ساکن این خوابگاه بود.
گفته می‌شود بیش از ده روز است یکی از فعالین صنفی ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران، بدون ذکر هیچ گونه دلیلی لغو اسکان شده است.
دانشجویان دانشگاه تهران خواستار پاسخگویی رجبی، معاون حراست در این دانشگاه شدند که با امتناع وی از پاسخگوئی، تعدادی از نیروهای حراست وارد صحنه شدند تا دانشجویان را پراکنده سازند. اما با مقاومت دانشجویان، نیروی انتظامی نیز جهت ارعاب و متفرق کردن دانشجویان وارد عمل شد. هر دو نیروی حراست و انتظامی به منظور ارعاب این دانشجویان  گفتند اگر محل را ترک نکنند، پلیس امنیت جهت برخورد، ورود خواهد کرد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود