تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در مقابل مجلس

0

صبح روز چهارشنبه ۱۲ دیماه ۹۷، بازنشستگان کشوری در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان در مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. در مشهد نیز بازنشستگان در مقابل صندوق بازنشستگان خراسان واقع در خیابان آبکوه دست به تجمع اعتراضی زدند.

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان در برابر سازمان بازنشستگی خراسان
بازنشستگان کشوری تراکت های مختلفی در دست داشتند. روی یکی از تراکت ها نوشته شده بود:
ما از فقر نمی نالیم از فرق مینالیم
کارگر دانشجو معلم بازنشسته اتحاد اتحاد
تحصیل رایگان حق مسلم فرزندان ماست
درمان رایگان حق مسلم ماست
جای معلم در زندان نیست

یکی از زنان بازنشسته شرکت کننده در این تجمع پلاکاردی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود:
در خموشی‌های من فریادهاست
آن که دریابد چه میگویم کجاست؟
مسئولان چرا از اجرای قانون هراسانند!!!
بازنشستگان همچنین بنر بزرگی با خود دارند که برروی آن نوشته شده است:
نیاز کنونی ما تشکل مستقل همه بازنشستگان است تا نمایندگان واقعی خود را بشناسیم

بازنشستگان در تجمع خود شعار می‌دهند:
معلم زندانی آزاد باید گردد
کارگر زندانی ازاد باید گردد
مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی
کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد
فریاد فریاد از این همه بیداد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
تا حق خود نگیریم از پا نمینشینیم
بازنشسته بپاخیز علیه ظلم و تبعیض
معلم زندانی آزاد باید گردد
ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه
تورم گرانی جواب بده روحانی
دولت خیانت میکند
اسلامو پله کردن مردم رو ذله کردن

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود