بیش از بیست روز مقاومت و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

0

اکنون بیش از ۲۰روز از اعتصاب کارگران بخش های مختلف شرکت نیشکر هفت تپه میگذرد ، اعتصاب و اعتراضی که برای خلعیت از بخش خصوصی و دریافت حقوق های معوقه شکل گرفته و علی رغم بازداشت چند تن از نماینده کارگران و همینطور سرما و بارندگی در شهر شوش همچنان ادامه دارد.

در شرایطی ما شاهد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هستیم که کارگران فولاد ملی اهواز هم از چند روز پیش در شهر اهواز دست از کار کشیدند و در اعتصاب به سر میبرند و بارها در تجمعات اعتراضی خودشان از کارگران اعتصابی هفت تپه اعلام حمایت کردند.

اینها در شرایطی است که طبقه کارگر ایران در شرایط معیشتی اسفناکی به سر میبرد ، گرانی و تورم بیداد میکند ، کارگران چندین ماه حقوق معوقه دارند و روزانه ما شاهد اعتراض ، اعتصاب و تجمع کارگران بخش های مختلف در سطح کشور هستیم.

اما با تمامی این اوصاف کارگران اعتصابی هفت تپه امروزه راه را نشان میدهند که همانا اتحاد و همبستگی است و ایستادگی بر سر خواست و مطالباتشان تا رسیدن به موفقیت.
در پایان ضمن اعلام حمایت از کارگران اعتصابی هفت تپه از تمامی کارگران و زحمتکشان ایران میخواهیم که در کنار کارگران هفت تپه بایستند و همبستگی طبقاتی خود را نشان داده تا قوت قلبی باشد برای این کارگران اعتصابی.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود