بسیج دانشجویی به تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری حمله کردند

0

بسیج دانشجویی به تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری حمله کردند

برگرفته از سایت دانشجو آنلاین

بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران به تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به حجاب اجباری حمله کردند
درپی گماردن ماموران زن برای فشار بر روی دانشجویان دختر دانشگاه تهران در زمینه حجاب دانشجویان دانشگاه تهران با دادن فراخوانی امروز ۲۳ اردیبهشت۹۸ برای اعتراض به طرح های آخوند ساخته حجاب و عفاف برگزیدند . و از همه دانشجویان و اساتید و آزادیخواهان خواستار این شدند که علیه فشارهای مضاعف بر دانشجویان قیام کنند

بسیج دانشجویی به تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به حجاب اجباری حمله کردند

دانشجویان هنگام ظهر تجمع خود را شروع کردند اما همزمان تعدادی از بسیجی به اسم دانشجو وارد شده و درصدد برهم زدن تجمع این دانشجویان بودند.

گزارشات تکمیل متعاقبا درج خواهدشد.

شایان ذکر است که در روز۱۷ اردیبهشت ماموران حراست ایستاده بودند و به دانشجویان می گفتندازفردا باید مقنعه سرکنید

و باید دید که دانشجویان در این شرایط سرنوشت‌ساز چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

دانشجویان آگاه‌ترین و روشن‌فکرترین قشر اجتماعی محسوب می‌شوند. نقش این قشر پیشرو هدایت جنبش مردمی و متمرکز کردن شعارها و مطالبات مردم روی اصل نظام است. دانشجویان می‌دانند که مشکل جامعه ایران سوء‌مدیریت در این وزارتخانه یا این اداره و آن کارخانه نیست….

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود