اینفوگرافی گزارش یکسال قیام و اعتراض در ایران از دیماه ۹۶ تا دیماه ۹۷

0

گزارش یک سال قیام و اعتراض در ایران از دیماه ۹۶ تا دیماه ۹۷ – همراه با نسخه صفحه بندی شده کتاب اعتراضات سال ۲۰۱۸ در ایران به زبانهای فارسی و انگلیسی

ویژگیهای مهم اعتراضات مردم ایران در یک سال گذشته:
یکم. اعتراضات مردم که با مطالبات صنفی آغاز می‌شد بسرعت رنگ و بوی سیاسی بخود می‌گرفت و به شعارهای سیاسی علیه کل حاکمیت تبدیل می‌شد.
دوم. همبستگی و همدلی مردم در حمایت از اعتراضات اقشار امری چشمگیر بود.
سوم. حضور فعال جوانان و نقش برجسته زنان در اعتراضات بسیار پررنگ بود.
چهارم. ویژگی مهم دیگر اعتراضات در سالی که گذشت، پیوند اقشار مختلف و قیامها با مقاومت سازمانیافته سراسری در ایران بود.
پنجم. پارامتر دیگری که باید به آن اشاره نمود، استفاده از فضای مجازی برای هماهنگی و گسترش و اطلاع رسانی اعتراضات بود.
ششم. قیامی که در دیماه ۹۶ شعله کشید و بسرعت سراسری شد، طی ماههای بعد تاکنون نیز استمرار و گسترش پیدا کرده و شعله اعتراضات هیچگاه خاموش نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود