اپوزیسیون واقعی کیست

0 159

اپوزیسیون واقعی کیست
نعیم از تهران: سر کلاس استادمان سه ساعت در رابطه با شرایط فعلی توضیح داد. این استاد هیچوقت در رابطه با موضوعات سیاسی روز و شرایط ایران حرف نمی‌زد و تمام درسش را با مثالهای خارجی می‌دهد.
اما این جلسه درسش را با این شروع کرد که به نظر شما چرا در مسجد گوهرشاد شعار رضا شاه روحت شاد دادند؟
ما از این سوال خیلی جا خوردیم. بعد در رابطه با رضا شاه و جنایتهایی که کرده بود کلی مثالهای بین المللی زد و توضیح داد رضا شاه در زمان خودش بدترین دیکتاتور بود.
حالا چه شده که می‌گویند روح پلیدترین دیکتاتور زمان خودش، شاد؟! اینها همه برنامه ریزی شده است. برای اینکه مردم سراغ اپوزیسیون درستی نروند.
برای اینکه جریان منحرف شده و بتوانند سرکوب کنند. اگر یک مقدر درست فکر کنید متوجه می‌شوید مردمی که شاه را با لگد بیرون کردند، مردمی که رضا شاه باعث شد ایران در زمان جنگ جهانی دوم به قحطی و مصیبت برسند، نمی‌گویند روحت شاد.
مگر اینکه عملکرد دستگاه حکومتی باشد. این سالها سریال هایی که در رسانه ملی پخش شده از شاه چی نشان می‌دهد؟ آدم مردمی که ایران را به اوج برده ولی یک عده الکی تظاهرات کردند و انقلاب شد و مردم به این روز افتادند. این تحریف تاریخ است.
من فقط یک حرف با شما دارم و آن هم اینکه آدرس اپوزیسیون درست را پیدا کنید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود