اقدامات شدید ضدکارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه

0
کارگران نیشکر هفت تپه، در اعتراض به حقوقهای معوقه خود و همچنین برای بازگرداندن مجتمع نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی به بخش عمومی، ۲۶ روز در ماههای آبان و آذر اعتصاب کردند و سپس اعتصاب خود را به مرکز شهر شوش کشیدند و خواستار حقوق پایمال شده‌ی خود شدند.
از آنجایی که اعتراضات این کارگران برای گرفتن حقوق اولیه خود بسیار به حق و مشروع بود، این اعتراضات به سرعت مورد حمایت مردم به ویژه کارگران سایر کارخانه ها و معلمان و کامیونداران و همچنین مورد حمایت سندیکاهای مهم کارگری کشورهای مهم صنعتی قرار گرفت.

وجود سندیکای کارگری 

یکی از ارکان اصلی وحدت کارگران، وجود سندیکای کارگری این کارگران بود. البته وزارت کار رژیم هیچوقت این سندیکا را مانند سایر سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت نشناخت و آن را ثبت نکرد. اما کارگران عموما حول این سندیکا وحدت و یکپارچگی خود را حفظ می‌کردند. به این دلیل ارگانهای سرکوبگر و قضاییه رژیم فعالان این سندیکا را دستگیر کرد همچنانکه در سالهای قبل نیز این کار را انجام داده بود و برخی از آنها را بدون هیچ مجوز قانونی به زندان محکوم کرده‌بود.

تشکیل شورای اسلامی کار بر ضد کارگران 

در اعتراضات آبان و آذر 97، علاوه بر دستگیر فعالان کارگری توسط ارگانهای سرکوبگر، ادارات محلی شوش شامل اداره کار، دادستانی همراه با کارفرما، علیه کارگران یک توطئه مشترک انجام دادند. این ارگانها همراه با ایادی رژیم در کارخانه نیشکر هفت تپه، از اوائل دیماه درصدد تشکیل یک تشکل وابسته به رژیم تحت نام «شورای اسلامی کار» برآمدند.
اکثر کارگران شریف نیشکر هفت تپه انتخابات فرمایشی برای «شورای اسلامی کار»‌ را تحریم و بایکوت کردند. «کانال مستقل کارگران»‌ هفت تپه اعلام کرد که شورای اسلامی کار یک بحث سرکاری و انحرافی است.
ورود حکومت برای تعیین نماینده کارگران در کارخانه نیشکر هفت تپه، به معنی سرکوب کارگران و تحمیل یک نظام ضدکارگری بر کارگران نیشکر هفت تپه است. این امر مطابق مصوبات سازمان بین المللی کار، مطلقا غیرقانونی و محکوم می‌باشد.
لازم به یادآوری است که بنا به نوشته رسانه‌ها از جمله سایت رادیو فردا، کارفرمای کارخانه نیشکر با پول بسیار هنگفتی که ناشی از چپاول و غارت دسترنج هزاران کارگر نیشکر هفت تپه بوده، از ایران فرار کرده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود