افزایش ۶ برابری هزینه خانوار کمر اکثریت مردم ایران را شکست

0

افزایش 6برابری هزینه خانوار کمر اکثریت مردم ایران را شکست

افزایش هزینه‌ها همزمان با سرکوب دستمزد شکاف درآمد و هزینه خانوارها را عمیق‌تر کرده است. به‌گونه‌ای که خانوارها برای کاهش کسری درآمد، هزینه آموزش، تفریح و مسافرت را کاهش داده‌اند. بر مبنای آخرین گزارش هزینه و درآمد خانوارها در سال ۹۵، کمتر از ۲ درصد از درآمد سالانه خانوارها برای آموزش و امور فرهنگی و تفریحی هزینه می‌شود. یکی دیگر از راهکارهای خانوارها برای جبران کسری بودجه، کاهش مصرف مواد غذایی و یا استفاده از مواد غذایی با ارزش غذایی پائین و کم‌کیفیت است. گزارش بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که به رغم افزایش ۹۰۰ هزار تومانی هزینه مواد غذایی و آشامیدنی در بودجه خانوارها، سرانه مصرف کاهش یافته است.

نتایج گزارش «بررسی اقلام مصرفی خانوارها» طی یک دوره ۱۰ ساله هم بیانگر کاهش ۲۸ درصدی مصرف مواد غذایی و آشامیدنی خانوارها است. میزان مصرف مواد غذایی و آشامیدنی هز عضو خانوار از ۳۱۹ کیلوگرم در سال ۱۳۸۵ در سال ۱۳۹۴ به ۲۷۲ کیلوگرم کاهش یافته که به معنای کاهش ۱۴ درصدی سرانه مصرف هر یک از اعضای خانوار است.

سرانه مصرف مواد غذایی خانوارها کاهش یافته است. منبع- گزارش بانک مرکزی

خلیل حیدری که مجری طرح مطالعاتی بررسی خط فقر در مرکز آمار معرفی شده است، اسفند ۱۳۹۴ کاهش سرانه مصرف مواد غذایی و آشامیدنی و افزایش جمعیت زیر خط فقر را تائید کرده است.

به گفته او خط فقر در ایران طی یک دوره ۱۰ ساله ۲۴ درصد افزایش داشته و خط فقر غذایی و غیرغذایی سرانه در یک دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ بیش از ۵.۶ برابر شده است. در این دوره خط فقر غیر‌غذایی شش برابر و خط فقر غذایی ۵.۶ برابر بیشتر شده  و بطور واقعی افزایش شش برابری هزینه خانوار کمر فقرا را شکست

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود