اعتصاب کارمندان و انتظامات گمرگ تمرجین

0

از صبح روز سەشنبە ۱۶ مرداد ٩٧، تمامی کارمندان و انتظامات گمرک تمرچین در مرز پیرانشهر بە دلیل پرداخت نکردن حقوق معوقە خود دست بە اعتصاب زدند.
به گفته یکی از کارمندان گمرک تمرچین:  مسئولین گمرگ ١٩ ماه است کە حقوق کارمندان را پرداخت نکردەاند و بە دلیل جوابگو نبودن امروز دست بە اعتصاب زدەایم.

وی در ادامە اعلام کرد کە ظهر امروز تمامی کارمندان بە حراست گمرک احضار و تهدید شدەاند کە در صورت ادامە اعتصاب، با آنها برخود جدی خواهد شد.
این درحالیست که کارمندان و انتظامات گمرک تمرجین تا کنون بارها برای دستابی یه حقوق خود تلاش کرده‌اند اما تا کنون کسی پاسخگوی مطالبات آنها نبوده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود